Інформація для акціонерів ПрАТ "Сад"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2021
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД" ВІД 16.04.2021 р.
Інформація для акціонерів від 15.03.2021
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2021
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД" ВІД 17.04.2020 р.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.03.2020 р.
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2020
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
Повідомлення про спростування недостовірної інформації, що міститься в річному звіті емітента за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2019 ВІД 11.04.19
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2019
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2019
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Повідомлення про винекнення особливої інформації попереднє схваленя
Повідомлення про винекнення особливої інформації девіденди
Повідомлення про винекнення особливої інформації склад посадових осіб
Проекти рішень на чергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «САД»
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Повідомлення про винекнення особливої інформації
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2015
Титульний аркуш 2012
Зміст 2012
Основні відомості про емітента 2012
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 2012
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 2012
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 2012
Інформація про загальні збори акціонерів 2012
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 2012
Інформація про випуски акцій 2012
Інформація щодо вартості чистих активів емітента 2012
Інформація про зобов'язання емітента 2012
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 2012
Інформація про собівартість реалізованої продукції 2012
Інформація про стан корпоративного управління 2012
Річна фінансова звітність підприємства 2012
Примітки до річної фінансової звітності 2012
Інформація щодо аудиторського висновку 2012
Зміст
Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
Титульний аркуш
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента
Банки, що обслуговують емітента
Основні види діяльності
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Інформація про собівартість реалізованої продукції
Інформація про стан корпоративного управління
Річна фінансова звітність